bux.sk
knihy, ktorými žijete
Úvodná stránka
Buxcafe Knižné podcasty Eknihy na Bux.skSúťaž o dovolenku v Tatrách

Letné prázdniny aj čas dovoleniek sa nezadržateľne blížia a bux.sk si už tradične pre vás pripravil veľký letný výpredaj plný knižných inšpirácií. Tentokrát môžete vyhrať aj pobyt v Tatrách.

Pri nákupe kníh z www.bux.sk do 31. júla 2017 ste automaticky zaradení do žrebovania o wellness pobyt pre dvoch v Grandhoteli Jasná ****

Ku každej objednávke uskutočnenej do 31. júla 2017 získavate navyše bonus – 15 % zľavu z pobytov vo vybraných hoteloch Tatry Moutain Resorts.

Štatút súťaže

„WELLNESS POBYT V TATRÁCH“

Zmyslom tohto štatútu je upraviť Pravidlá súťaže o wellness  pobyt v Tatrách vo 4-hviezdičkovom Grandhoteli Jasná. Súťaž prebieha prostredníctvom nákupu na www.bux.sk a tlačeného katalógu BUX.sk s platnosťou do 31. 7. 2017 Tento štatút je jediným platným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

Tento štatút môže byť zmenený jedine formou písomných dodatkov k štatútu a v takom prípade musí byť aktuálna verzia bez zbytočného odkladu zverejnená.

I. Cieľ súťaže

 1. Cieľom súťaže o wellness pobyt (ďalej len „súťaž“) je reklama a podpora predaja výrobkov vyhlasovateľa súťaže.
 2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky prostredníctvom súťažnej online stránky www.bux.sk, s prípadnými odkazmi z iných partnerských stránok.
 3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky
  (ďalej len „súťažiaci“).

II. Vyhlasovateľ súťaže, PREVÁDZKOVATEĽ a SPROSTREDKOVATEĽ súťaže

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť IKAR, a.s., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 856 (ďalej len „vyhlasovateľ“).

III. Začiatok a ukončenie súťaže

 • Súťaž prebieha od 14.júna 2016 do 31.júla 2017.
 • Výhru si výherca môže uplatniť v termínoch od 10. júna do 31. októbra 2017

IV. Pravidlá súťaže

 1. Účastník sa do súťaže o  výhru (ďalej len výhra) zapojí nákupom kníh z akciovej ponuky tlačeného katalógu BUX.sk s platnosťou do 31.7.2017 a/alebo z online ponuky www.bux.sk
 2. . Do žrebovania o výhry bude zaradený len ten súťažiaci, ktorý uskutočnil nákup v horeuvedených akciách v termíne od 13. 6. 2017 do 31. 7. 2017
 3. Pre uplatnenie výhry musí výherca predložiť doklad o zaplatení objednávky kníh.
  1. Žrebovanie hlavnej výhry Wellness pobyt v Tatrách v Grandhoteli Jasná sa uskutoční v prvých augustových dňoch 2017. Výsledky budú zverejnené na súťažnej stránke www.BUX.sk, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) prípadne na partnerských stránkach.
  2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže všetkých súťažiacich, u ktorých bude mať podozrenie z manipulovania výsledkov alebo iných porušení pravidiel.
  3. Potvrdením svojej účasti v súťaži dáva účastník súhlas na použitie a zverejnenie informácii, ktoré zadal, zo strany vyhlasovateľa súťaže za účelom uskutočňovania reklamných a propagačných akcií a ponuky tovaru a služieb vyhlasovateľa, bez nároku na odmenu. Svoj súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to doručením e-mailovej alebo písomnej žiadosti vyhlasovateľovi súťaže.
  4. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s platným štatútom a pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  5. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na konečné rozhodnutie súvisiace s konaním súťaže. Ďalej si vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého účastníka, ktorého konanie by sa dalo hodnotiť ako podvodné alebo v rozpore s dobrými mravmi.

V. VÝHRA, ŽREBOVANIE a VÝHERCOVIA SÚŤAŽE

 1. Výhra:
  Wellness pobyt v Tatrách v Grandhoteli Jasná**** získa jeden výherca. Čaká ho výnimočný dvojdňový pobyt pre dve osoby s raňajkami. O Grandhoteli Jasná sa dozviete TU.
 2. O hlavnej výhre bude výherca informovaný na zadanom e-maile . Vyhlasovateľom najneskôr do 10 dní od ukončenia súťaže. V prípade nemožnosti skontaktovania alebo odmietnutí výhry táto výhra prepadá bez možnosti náhrady vyhlasovateľovi. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, bez nároku na odmenu.
 3. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na internetovej adrese www.bux.sk

VI. Osobitné ustanovenia súťaže

 1. Zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže, partnerských subjektov a Organizátora a technického zabezpečovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, sú z účasti na súťaži vylúčené.
 2. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy vyhlasovateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť vyhlasovateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.
 3. Zapojením sa do súťaže dáva súťažiaci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje uvedené v súťažných podkladoch boli zaradené do databázy vyhlasovateľa súťaže a spracované vyhlasovateľom súťaže za účelom vyhlásenia víťaza a doručenia cien v prípade, že súťažiaci vyhrá a ďalej za účelom uskutočňovania marketingových akcií a ponuky tovaru a služieb, a to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať a nemajú nárok na ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí vyhlasovateľ súťaže, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie či iné protiplnenie v hodnote výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím.
 6. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo Súťažiacich zo súťaže v prípade, že by taký Súťažiaci porušoval pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla Súťažiacemu vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže každého Súťažiaceho, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
 7. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko vyhlasovateľa súťaže.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, prípadne akciu prerušiť alebo odložiť.

Pridať komentár


V odpovedi prosím používajte iba číslice

Komentáre

(11. júla 2017 v 20:28)
Tatry suprekrasne radsej dovolenkujem na Slovensku kde si vychutnavam krasy hor
(12. júla 2017 v 12:00)
Tatry sú liekom na dušu.
(12. júla 2017 v 17:36)
Tatry sú krásne v každom ročnom období,sú balzamom na dušu
(14. júla 2017 v 17:26)
Raz vyhrajem.....
(24. júla 2017 v 13:57)
Zaslúžila by som si oddych.
(29. júla 2017 v 11:00)
knihy milujem,Tatry milujem .. už len vyhrať
(21. decembra 2017 v 18:57)
V živote som nemala šancu vidiet krásu Slovenska, Tatry-Vánok krehkejší než láska prenikať sa snaží cezo mňa Darí sa mu hatí moje myslenie som ako bytosť nemožná Vedľa strom tichý môj priateľ nič nevraví len spolu dýchame Dýchame čas čas čo tečie dole prúdom a sním aj myšlienky stínané Radosťou sú plné všetky nádoby tak ako sa to na hory patrí Ďakujem za ten krásny pocit prírody som vďačný Vám, krásne Tatry